Vinhomes Grand Park | Phân khu Origami | Mặt bằng tầng, layout căn hộ chi tiết

Bấm chọn từng tòa để xem mặt bằng. File độ phân giải cao nên cần thời gian để tải bạn nhé

Xem thêm:

Giới thiệu về Vinhomes Grand Park

Các phân khu tại Vinhomes Grand Park

  


Các tòa tại phân khu Origami

    


Mặt bằng tòa S6

Về đầu trang

202212/52/30/171731-1.jpeg

202212/52/30/171729-1-01.jpeg


Mặt bằng tòa S7

Về đầu trang

202212/52/30/174413-1.jpeg

202212/52/30/174416-2.jpeg

202212/52/30/174418-1-01.jpeg

202212/52/30/174423-2-02.jpeg

202212/52/30/174425-3.jpeg

202212/52/30/174426-4.jpeg

202212/52/30/174419-1-02.jpeg202212/52/30/174421-2-01.jpeg

202212/52/30/174429-1-04.jpeg

202212/52/30/174432-2-03.jpeg


Mặt bằng tòa S8

Về đầu trang

202301/00/01/220936-2-01.jpeg

202301/00/01/220945-3-01.jpeg

202301/00/01/220947-4-01.jpeg

202301/00/01/220948-2-03.jpeg202301/00/01/220950-3-03.jpeg

202301/00/01/220952-4-03.jpeg

202301/00/01/220953-2-02.jpeg202301/00/01/220955-3-02.jpeg

202301/00/01/220957-4-02.jpeg


Mặt bằng tòa S9

Về đầu trang

202301/00/01/221618-1-01.jpeg

202301/00/01/221632-2-01.jpeg

202301/00/01/221633-2.jpeg

202301/00/01/221635-3.jpeg

202301/00/01/221636-4.jpeg

202301/00/01/221637-5.jpeg

202301/00/01/221639-1-02.jpeg

202301/00/01/221641-2-02.jpeg


Mặt bằng tòa S10

Về đầu trang

202301/00/01/222031-2-03.jpeg

202301/00/01/223054-3-02.jpeg

202301/00/01/223119-4-02.jpeg

202301/00/01/222036-2-04.jpeg

202301/00/01/222037-3-03.jpeg

202301/00/01/222039-4-03.jpeg

202301/00/01/222040-5.jpeg

202301/00/01/222041-2.jpeg

202301/00/01/222043-3.jpeg

202301/00/01/223223-4.jpeg

202301/00/01/222045-2-02.jpeg

202301/00/01/222047-3-01.jpeg

202301/00/01/222048-4-01.jpeg

202301/00/01/222050-1-01.jpeg

202301/00/01/222052-2-01.jpeg

202301/00/01/222054-1-05.jpeg

202301/00/01/222056-2-05.jpeg