Celesta Heights | Mặt bằng tầng và layout căn hộ chi tiết


202302/09/28/220423-main-pool.jpg

202302/09/28/220423-kid-water-park.jpg

202302/09/28/220422-jungle-kid-playground.jpg

202302/09/28/220256-clh-mbt-tret.jpg

202302/09/28/220241-clh-mbt-tang-1.jpg

202302/09/28/220243-clh-mbt-tang-2.jpg

202302/09/28/220245-clh-mbt-tang-3.jpg

202302/09/28/220247-clh-mbt-tang-4.jpg

202302/09/28/220248-clh-mbt-tang-5.jpg

202302/09/28/220902-clh-mbt-tang-6-12-15-20.jpg

202302/09/28/220251-clh-mbt-tang-13-14.jpg

202302/09/28/220253-clh-mbt-tang-19.jpg

202302/09/28/220255-clh-mbt-tang-20.jpg

202302/09/28/230939-1.jpeg

202302/09/28/230939-2.jpeg

202302/09/28/230940-3.jpeg

202302/09/28/230940-4.jpeg