Celesta Heights | Giỏ hàng căn hộ từ chủ đầu tư (bảng giá chi tiết)


202302/09/28/220422-jungle-kid-playground.jpg

Bảng giá Celesta Heights

Theo phương án thanh toán chuẩn, chưa chiết khấu

(Trượt qua phải hoặc xoay ngang màn hình để xem đầy đủ các cột)

Mã cănLoại DT XD  Giá bán chuẩn (trđ) Tình trạng
T1.14.013BR-1   113.9        7,034Đã bán
T1.02.022BL-2A     87.9        4,373Đã bán
T1.17.042BS-1B     82.0        4,574Đã bán
T1.04.062BL-1     90.0        4,680Đã bán
T1.07.062BL-1     90.0        4,736Đã bán
T1.09.072BL-3     88.1        4,905Đã bán
T1.13.072BL-2M     87.9        4,923Đã bán
T1.03.082BS-2     84.0        4,545Đã bán
T1.04.082BS-2     84.0        4,563Đã bán
T1.09.082BS-2     84.0        4,663Đã bán
T1.17.092BL-2M     87.9        4,735Đã bán
T1.18.092BL-2M     87.9        4,761Đã bán
T1.20.092BL-2M     87.9        4,811Đã bán
T2.11.012BS-1BM     82.0        4,958Đã bán
T2.01.022BS-1BM     82.0        4,415Đã bán
T2.04.023BR-3   116.0        6,720Còn
T2.03.032BL-2M     87.9        4,455Còn
T2.03.042BL-1     90.0        4,522Đã bán
T2.06.052BS-1AM     82.0        4,211Đã bán
T2.07.052BS-1AM     82.0        4,228Đã bán
T2.11.052BS-1AM     82.0        4,323Đã bán
T2.15.052BS-1AM     82.0        4,418Đã bán
T2.05.062BS-1A     82.0        4,211Đã bán
T2.09.062BS-1A     82.0        4,276Đã bán
T2.14.062BS-1BM     82.0        5,030Đã bán
T2.15.062BS-1A     82.0        4,418Đã bán
T2.03.073BR-2   114.1        5,691Còn
T2.08.073BR-2   114.1        5,865Còn
T2.12.073BR-2   114.1        5,998Đã bán
T2.04.083BR-2E   117.8        6,846Còn
T2.15.083BR-2E   117.8        7,105Còn
T2.17.083BR-2E   117.8        7,173Đã bán
T2.03.092BS-1BM     82.0        4,806Đã bán
T3.17.012BS-1B     82.0        5,723Đã bán
T3.03.033BR-2M   114.1        6,556Còn
T3.07.033BR-2M   114.1        6,649Còn
T3.02.042BS-1AG2M     83.5        5,378Còn
T3.07.042BS-1AM     82.0        4,814Còn
T3.09.042BS-1AM     82.0        4,861Đã bán
T3.15.042BS-1AM     82.0        5,001Đã bán
T3.17.042BS-1AM     82.0        5,048Đã bán
T3.03.052BS-1A     82.0        4,747Còn
T3.07.052BS-1A     82.0        4,814Còn
T3.12.052BS-1A     82.0        4,931Đã bán
T3.16.052BS-1A     82.0        5,024Đã bán
T3.11.062BL-1M     90.0        5,343Đã bán
T3.13.062BS-1B     82.0        5,780Đã bán
T3.16.062BL-1M     90.0        5,471Đã bán
T3.18.062BL-1M     90.0        5,523Đã bán
T3.04.083BR-3M   116.0        7,537Còn
T3.10.083BR-3M   116.0        7,774Còn
T3.11.083BR-3M   116.0        7,774Đã bán
T3.04.092BS-1B     82.0        5,365Đã bán
T4.05.012BL-2M     87.9        4,672Đã bán
T4.12.012BL-2M     87.9        4,842Đã bán
T4.14.012BL-2M     87.9        4,965Đã bán
T4.03.022BL-2     87.9        4,600Còn
T4.04.022BL-2     87.9        4,636Còn
T4.05.022BL-2     87.9        4,672Đã bán
T4.20.022BL-2     87.9        5,045Đã bán
T4.04.052BL-2AM     87.9        4,527Đã bán
T4.03.062BS-1C     82.0        4,194Đã bán
T4.04.072BS-1BM     82.0        4,228Đã bán
T4.10.072BS-1BM     82.0        4,397Đã bán
T4.03.083BR-1M   113.9        6,549Đã bán
T4.07.083BR-1M   113.9        6,737Đã bán
T4.13.083BR-1M   113.9        6,990Đã bán
T4.03.092BL-2AM     87.9        4,527Đã bán
T4.20.092BL-2AM     87.9        4,972Đã bán
T4.12.102BS-1A     82.0        4,454Đã bán
T4.20.102BS-1A     82.0        4,643Đã bán

Mặt bằng tầng điển hình

202303/09/01/072527-1.jpeg

202303/09/01/072528-2.jpeg

202303/09/01/072529-3.jpeg

202303/09/01/072531-4.jpeg