The River Thủ Thiêm | Mặt bằng tầng và layout căn hộ chi tiết

202301/02/11/172135-ttrt---master-plan.jpg

202301/02/11/172123-m-t-b-ng-t-ng-the-river.png

202301/02/11/172123-master-plam-website-vn.jpg

202301/02/11/172134-ttrt---floorplan-the-thames-tower--t2-.jpg

202301/02/11/172132-ttrt---floorplan-the-sein-tower--t1-.jpg

202301/02/11/172131-ttrt---floorplan-the-hudson-tower--t3-.jpg

202301/02/11/172117-01-br.jpg

202301/02/11/172119-02-br.jpg

202301/02/11/172120-03-br.jpg

202301/02/11/172121-04-br.jpg