Lịch thanh toán dự án Urban Green - Thủ Đức

202202/06/09/120303-0092.jpg

202202/06/09/120309-0093.jpg

202202/06/09/120315-0094.jpg

202202/06/09/120323-0095.jpg